В связи с техническими работами на сайте временно не работает функционал онлайн-читалка книг и чтение через приложение

Как читать?

Электронные книги с нашего сайта можно читать 3 способами: через мобильное android-приложение kitobxon, через windows-программу kitobxon или на сайте онлайн

Подробнее

Как купить?

Пошаговая инструкция: как зарегистрироваться на сайте, как пополнить свой личный счет на сайте, как оплатить нужную книгу

Подробнее

Вы - автор?

Вы правообладатель книги/книг? Просим Вас связаться с нами для составления авторского договора и для оформления авторских отчислений за проданные книги

Подробнее

Вопросы-ответы

Как купить книгу, если я не в Узбекистане?
Почему нельзя скачать в формате PDF?
Как читать книгу без интернета?
и другие Ваши ВОПРОСЫ и наши ОТВЕТЫ

Подробнее

Анорганик ва органик кимё

Анорганик ва органик кимё
Просмотры, всего:

4959

Год издания:

2007

Язык:

Узбекский (лат)

Страницы:

398

Информация о характеристиках, комплекте поставки, внешнем виде и цвете книжной продукции носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Читать отрывок
Электронная книга
Перед покупкой рекомендуем ознакомиться с разделом "Как читать купленную книгу"!

11600 сум

Купить
Бумажная книга

38300 сум

Сотувчи - KITOBXON
Дўкон тел.: +998 90 959-25-26

Рейтинг посетителей

  • Аннотация
  • Оглавление
  • Комментарии и отзывы
Qo'lingizdagi o‘quv qo'llanma akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o‘quvchilari uchun yozilgan. Unda anorganik va organik kimyoning akademik litsey va kasb-hunar kollejlari dasturi asosida kimyo fanidan umumiy o‘rta ta'lim maktablarida olingan bilimlarni yanada kengaytirib, chuqurroq o'qitish uchun tegishli mavzular to‘plami berilgan.
Nazariy ta'limda olingan bilimlarni mustahkamlash uchun o'tkazilishi tavsiya etiladigan amaliy mashg‘ulotlar va laboratoriya ishlarining mavzulari va masalalar ham keltirilgan.
Berilgan amaliy mashg‘ulotlar, laboratoriya ishlari, berilgan masalalar anorganik va organik kimyo fanining nazariy qismini puxta, o‘zlashtirilgan bilimlarni sinab ko‘rishlariga va uni mustahkamlashlariga imkon yaratadi.
Mazkur kitobdan oily o‘quv yurtlariga kiruvchilar ham foydalanishlari mumkin.

I QISM. ANORGANIK KIMYO

1- §. Kirish. Kimyo fani va uning predmeti......................................... 4

2- §. Kimyoviy bog'lanish turlari. Molekulalarda agregat holat............ 29

3- §. Kimyoviy reaksialar tezligi. Faollik eneigiyasi.

Kimyoviy muvozanat. Le-shatelye tamoili.................................... 37

4- §. Amaliy mashg‘ulotlarlar.......................................................... 47

5- §. Eritmalar. Dispers sistemalar................................................... 56

Eritma konsentratsiyasini ifodalash usullari. Foiz konsentratsiya ...... 60

Masalalar N« 1 ........................................................................ 64

6- §. Elektrolitlar eritmalari............................................................. 67

Kislota, gidroksid va tuzlaming dissotsiyalanishi............................. 73

Indikatorlar haqida tushuncha..................................................... 76

7- §. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari........................................... 78

8- §. Elektrokimyoviy jarayonlar. Elektroliz amaliyotda.
Galvanik
elementlar................................................................... 86

9- §. Amaliy mashg‘ulotlar.............................................................. 97

10- §. Metallmaslar........................................................................ 106

Azotning kislorodli birikmalari.................................................... 114

11 -§. Kislorod guruhchasi elementlari. Masala yechish........................... 119

Oltingugurt birikmalari. S03 VI oksidi.......................................... 126

Masalalar N<> 3..................................................................... 130

12- §. Galogenlar. Umumiy xossalari ................................................. 135

Nodir gazlar, umumiy xossalari................................................. 141

Amaliy mashg‘ulotlar. 3- laboratoriya ishi. metallaming

elektrokimyoviy korroziyasi..................................................... 143

Masalalar Ne 4...................................................................... 148

13- §. Metallar, umumiy xossalari. Masala yechish............................. 152

14- §. Bosh gruppa metallari.
Litiy, natriy, kaliy va mbidiy va
seziy metallari............................. 161

15- §. II, III Agumh elementlari..................................................... 167

Masalalar N° 5....................................................................... 174

16- §. Amaliy mashg‘ulotlar........................................................... 178

17- §. Yonaki gumh metallari va VIA gumh elementlari — uglerod,
kremniy, xrom va temir............................................................ 187

Metallurgiya........................................................................... 191

Lantanoidlar va aktinoidlar....................................................... 192

Uglerod va kremniy................................................................ 194

II QISM. ORGANIK KIMYO

18- §. Oiganik kimyoning asosiy tushunchalari................................ 203

19- §. To'yingan uglevodorodlar alkanlar. Sikloalkanlar..................... 211

20- §. To‘yinmagan uglevodorodlar. Alken va alkinlar,

umumiy xossalari. Etilen. Gomologik qatori............................. 221

21- §. Dien uglevodorodlari. Alkadienlar....................................... 232

6- Laboratoriya ish: etilenni olinishi va u bilan tajribalar............ 239

22- §. Neft va neftni qayta ishlash mahsulotlari............................ 245

Masalalar yechish N° 6........................................................ 250

23- §. Kislorodli oiganik birikmalar. To‘yingan oiganik spirt

va fenollar tuzilishi va xossalari........................................... 253

24- §. Aldegid va ketonlar, tuzilishi va qo'llanilishi........................ 265

25- §. Oddiy efirlar, tuzilishi, xossalari, olinishi. Masala yechish...... 275

26- §. Karbon kislotalar............................................................ 279

27- §. Murakkab efirlar............................................................ 287

Laboratoriya ishi N° 7........................................................ 293

28- §. Yog‘lar.......................................................................... 295

29- §. Uglevodlar. Mono-, di-, polisaxaridlar................................ 299

Masalalar......................................................................... 308

30- §. Azotli organik birikmalar: Nitrobirikmalar.......................... 313

Masala Nq 8..................................................................... 321

31- §. Oqsillar, tabiatda uchrashi, stmkturasi, xossalari................ 323

Aminospirt, aminokislota va ulaming umumiy xossalari.......... 333

32- §. Kimyoviytola va plyonkalar olishusul va xossalari.............. 339

Laboratoriya ishi Ns 8....................................................... 344

To‘yinmagan uglevodorodlami polimerlanishi natijasida
olingan mahsulot sun’iy tolalami eruvchanligini aniqlash ..... 344

33- §. Karbosiklik birikmalar. Arenlar benzol va uning

gomologik qatori............................................................. 346

Masala Ne 9.................................................................. 353

Laboratoriya ishi Ne 9.................................................... 354

34- §. Geterotsiklik birikmalar................................................. 355

Amaliy mashg‘ulot........................................................... 363

Laboratoriya ishi N° 10.................................................... 363

35- §. Yuqori molekular birikmalar. Polimerlar........................... 365

Yuqori molekular birikmalardan olinayotgan polimerlar turlari:
plastmassa, tola, tibbiyotda qo‘llaniladigan
fiziologik faol polimerlar namunalari................................. 372

YuMBlardan sun'iy va sintetik tolalar olish to‘g‘risida.......... 374

Masala 10.............................................................. 383

36- §. O'zbekistonda kimyo sanoati istiqbollari va atrof-muhitni

zararsizlantirish muammolari.......................................... 385

Добавить комментарий
Нет комментариев и отзывов. Станьте первым!