В связи с техническими работами на сайте временно не работает функционал онлайн-читалка книг и чтение через приложение

Как читать?

Электронные книги с нашего сайта можно читать 3 способами: через мобильное android-приложение kitobxon, через windows-программу kitobxon или на сайте онлайн

Подробнее

Как купить?

Пошаговая инструкция: как зарегистрироваться на сайте, как пополнить свой личный счет на сайте, как оплатить нужную книгу

Подробнее

Вы - автор?

Вы правообладатель книги/книг? Просим Вас связаться с нами для составления авторского договора и для оформления авторских отчислений за проданные книги

Подробнее

Вопросы-ответы

Как купить книгу, если я не в Узбекистане?
Почему нельзя скачать в формате PDF?
Как читать книгу без интернета?
и другие Ваши ВОПРОСЫ и наши ОТВЕТЫ

Подробнее

Иқтисодий ўсиш

Иқтисодий ўсиш
Просмотры, всего:

2881

Соавтор:

Зикрияев Зокиржон, Маматов Мамажон

Год издания:

2022

Язык:

Узбекский (лат)

Страницы:

534

Издательство:

Зиё нашр - матбаа

Номер ISBN:

978-9943-8681-6-8

Информация о характеристиках, комплекте поставки, внешнем виде и цвете книжной продукции носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Читать отрывок
Электронная книга
Перед покупкой рекомендуем ознакомиться с разделом "Как читать купленную книгу"!

21500 сум

Купить

Рейтинг посетителей

  • Аннотация
  • Оглавление
  • Комментарии и отзывы
2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasining qabul qilinishi va uning samarali ijro etilishi orqali iqtisodiy islohotlarning yuqori natijalariga erishildi. 0‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy- iqtisodiy siyosati tubdan o‘zgardi. Harakatlar strategiyasiga muvofiq, iqtisodiy rivojlanish, avvalo aholining turmush darajasi va sifatini oshirishga qaratilgan mutlaqo yangi bosqichga o‘tdi. Harakatlar strategiyasining uzviy davomi sifatida 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi 0‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ham mamlakatda makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlash, jadal iqtisodiy o‘sish sufatlarini saqlab qolish, 2030 yilgacha bo‘lgan muddatda mamlakatimizni innovatsion jihatdan taraqqiy etgan kuchli elliktalik mamlakatlar qatoriga olib chiqish vazifalari belgilab berilgan. Mazkur holatlaming barchasi iqtisodiy o‘sish masalalariga alohida yondashuvni talab qiladi. Shundan kelib chiqqan holda, mazkur darslikda iqtisodiy o‘sish va rivojlanish masalalari o‘rganilgan, iqtisodiy o‘sishning asosiy tushunchalari, uning omillari va qarama -qarshiliklari tahlil qilingan.
Darslik oliy ta’lim muassasalarining Iqtisodiyot mutaxassisligi bo‘yicha tahsil olayotgan magistratura talabalari, o‘qituvchilar, doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar va iqtisodiy o‘sish masalalari bilan qiziquvchilar uchun mo‘ljallangan.

KIRISH.......................................................................................................... 3

IBOB. IQTISODIY 0‘SISH............................................................................ 9

1.1. Iqtisodiy o‘sishning mazmuni va turlari................................................. 11

1.2. Iqtisodiy o‘sishning ko‘rsatkichlari va omillari....................................... 24

1.3. Iqtisodiy o‘sishni oTchash..................................................................... 29

Bob bo‘yicha qisqacha xulosalar................................................................... 32

Amaliy topshiriqlar:...................................................................................... 35

Referat mavzulari:........................................................................................ 35

Mushohada uchun:....................................................................................... 36

Masalalar:.................................................................................................... 36

Keys:Bashariyat oldidagi tanlov muammosi.................................................. 39

Mavzuni o‘zlashtirish uchun tavsiya etilayotgan adabiyotlar:.......................... 41

IIBOB. SOLOU MODELI............................................................................ 44

Taraqqiyotning ildizi taTimda....................................................................... 44

2.1. Solouning iqtisodiy o‘sish nazariyasi modeli......................................... 47

2.2. R.Solouning neoklassik modeli............................................................. 49

2.3. Kapital va mehnat tushunchalari............................................................ 50

2.4. Solouning neoklassik iqtisodiy o‘sish modeli......................................... 50

Bob bo‘yicha qisqacha xulosalar................................................................... 58

Amaliy topshiriqlar:...................................................................................... 60

Referat mavzulari:........................................................................................ 61

Mushohada uchun:....................................................................................... 61

Masalalar:.................................................................................................... 61

Keys:Singapur mo‘jizasi............................................................................... 64

Mavzuni o‘zlashtirish uchun tavsiya etilayotgan adabiyotlar:.......................... 68

IIIBOB. TUTASH AVLODLARIQTISODIY 0‘SISH MODELI.................... 70

Tashqi qarz muammosi: tahdid va imkoniyatlar............................................. 70

3.1. Tutash avlodlar (OLG) modelining iqtisodiy mazmun-mohiyati.............. 74

3.2. Tutash avlodlar (OLG) modelidan amalda foydalanish........................... 77

3.3. Inson omili va inson kapitali................................................................. 83

Bob bo‘yicha qisqacha xulosalar................................................................... 98

Amaliy topshiriqlar:.................................................................................... 100

Referat mavzulari:...................................................................................... 100

Mushohada uchun:..................................................................................... 101

Masalalar:.................................................................................................. 101

Keys: Oziq-ovqat xavfsizligi- erkinlik va farovonlik asosi sifatida................ 104

Mavzuni o‘zlashtirish uchun tavsiya etilayotgan adabiyotlar:........................ 106

IV BOB. IQTISODIY 0‘SISH NEOKLASSIK MODELLARINING EMPIRIK

QO‘LLANISHI.......................................................................................... 109

0‘zbekiston uglerod neytralligini ta’minlash yoTida..................................... 109

4.1. Neoklassik o‘sish modellarining asosiy mazmuni................................. 111

4.2. Neoklassik modellaming emperik talqini............................................. 118

Bob bo‘yicha qisqacha xulosalar................................................................. 131

Amaliy topshiriqlar:.................................................................................... 136

Referat mavzulari:...................................................................................... 137

Mushohada uchun :..................................................................................... 137

Masalalar:.................................................................................................. 137

Keys: Qishloq xo‘jaligini barqaror rivojlantirish asoslari.............................. 139

Mavzuni o‘zlashtirish uchun tavsiya etilayotgan adabiyotlar:........................ 145

V BOB. DAVLATNING BYUDJET-SOLIQ (FISKAL) SIYOSATI............ 148

Islohotlar shiddati tobora oshmoqda............................................................ 148

5.1. Davlat byudjeti va uning iqtisodiy mazmuni........................................ 154

5.2. 0‘zbekistonda byudjet tuzilishi va byudjet tizimi.................................. 163

5.3. Davlat byudjeti daromadlari va xarajatlari tushunchalari va ularning tarkibi 172

Bob bo‘yicha qisqacha xulosalar................................................................. 184

Amaliy topshiriqlar:.................................................................................... 186

Referat mavzulari:...................................................................................... 187

Mushohada uchun:..................................................................................... 187

Masalalar:.................................................................................................. 187

Keys: Hududda import o‘mini bosish siyosatini amalga oshirish mexanizmi.. 192

Mavzuni o‘zlashtirish uchun tavsiya etilayotgan adabiyotlar:........................ 196

VIBOB. 0‘SISH DVIGATELI.................................................................... 199

0‘zgarishlar shamolini his qilgan odam, shamoldan panalishi kerakmas,

aksincha u shamol tegirmoni qurishi lozim........................................... 199

6.1. Iqtisodiy rivojlanish omillari tasnifi..................................................... 203

6.2. Iqtisodiy rivojlanishni aks ettiruvchi asosiy modellar........................... 211

6.3. Iqtisodiy rivojlanishning asosiy indikatorlari........................................ 215

6.4. Iqtisodiy o‘sish va rivojlanish tahlilining ekonometrik modellari.......... 223

6.5 . Inson kapitali iqtisodiy o‘sishni harakatlantiruvchi kuch sifatida........... 227

Bob bo‘yicha qisqacha xulosalar................................................................. 246

Amaliy topshiriqlar:.................................................................................... 256

Referat mavzulari:...................................................................................... 256

Mushohada uchun:..................................................................................... 257

Masalalar:.................................................................................................. 257

Keys: Xalqaro reytinglar va indekslar: 0‘zbekistonning xalqaro reyting va

indekslardagi o‘rnini yaxshilash........................................................... 263

Mavzuni o‘zlashtirish uchun tavsiya etilayotgan adabiyotlar:........................ 270

VIIBOB. TO‘LIQ BIR TARMOQLINEOKLASSIK 0‘SISh MODELI........ 273

Oltin-valyuta zahiralari taraqqiyot xizmatida............................................... 273

7.1. Post keynschilik modellari.................................................................. 277

7.2. Neoklassik modellar........................................................................... 282

7.3. Iqtisodiy o‘sish modellarida texnik taraqqiyotning aks ettirilishi........... 292

Bob bo‘yicha qisqacha xulosalar................................................................. 297

Amaliy topshiriqlar:.................................................................................... 299

Referat mavzulari:...................................................................................... 299

Mushohada uchun:..................................................................................... 300

Masalalar:.................................................................................................. 300

Keys:Taraqqiyotning oTchovi..................................................................... 306

Mavzuni o‘zlashtirish uchun tavsiya etilayotgan adabiyotlar:........................ 312

VIIIBOB. IQTISODIY 0‘SISH VA RIVOJLANISHNING SODDA MODELI

.................................................................................................................. 315

Raqamli iqtisodiyot milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlanishtirishning muhim sharti sifatida.................................................................................................... 315

8.1. Iqtisodiy o‘sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish...................... 320

8.2. Iqtisodiy o‘sishning Menkyu-Romer va Shumpeter modellari............... 327

Bob bo‘yicha qisqacha xulosalar................................................................. 339

Amaliy topshiriqlar:.................................................................................... 342

Referat mavzulari:...................................................................................... 342

Mushohada uchun:..................................................................................... 342

Masalalar:.................................................................................................. 342

Keys: Second Systematic Country Diagnostic for Uzbekistan....................... 347

Mavzuni o‘zlashtirish uchun tavsiya etilayotgan adabiyotlar:........................ 348

IX BOB. IKKI TARMOQLI VAIKKITURDAGIIQTISODIYOT............... 351

XVJ: 0‘zbekiston o‘z oldiga qo‘ygan maqsadlarga erishadi.......................... 351

9.1. Iqtisodiyotning ikki sektorli modeli..................................................... 354

9.2. Import o‘mini bosuvchi ishlab chiqarishlarni tashkil etishga asoslangan

iqtisodiy o‘sish turlarining uslubiy asoslari........................................... 361

Bob bo‘yicha xulosalar............................................................................... 382

Amaliy topshiriqlar:.................................................................................... 389

Referat mavzulari:...................................................................................... 389

Mushohada uchun:..................................................................................... 389

Masalalar:.................................................................................................. 391

Keys: Jahon banki 0‘zbekiston uchun 2022 yilning aprel oyida “The Second Systematic Country Diagnostic for Uzbekistan” diagnostik hisobotini eTon

qildi.................................................................................................... 393

Mavzuni o‘zlashtirish uchun tavsiya etilayotgan adabiyotlar:........................ 402

X BOB. IQTISODIY 0‘SISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI, IQTISODIYOTNIMODERNIZATSIYALASH VA

DIVERSIFIKATSIYALASH...................................................................... 405

Xususiylashtirish tomon dadil qadamlar...................................................... 405

10.1. Iqtisodiy o‘sishning institutsional asoslarini takomillashtirish............. 407

10.2. Iqtisodiy o‘sishni ta^minlashda klasterlashtirish siyosati..................... 418

10.3. Tuzilmaviy siyosat va iqtisodiyotni modernizatsiyalash...................... 430

10.4. Urbanizatsiya jarayonlarining iqtisodiy o‘sishga ta’siri....................... 435

Bob bo‘yicha qisqacha xulosalar................................................................. 441

Amaliy topshiriqlar:.................................................................................... 448

Referat mavzulari:...................................................................................... 448

Mushohada uchun:..................................................................................... 448

Masalalar:.................................................................................................. 449

Keys:“AQShning ilmiy va innovatsion rivojlanish modeli”.......................... 450

Mavzuni o‘zlashtirish uchun tavsiya etilayotgan adabiyotlar:........................ 452

XIBOB. IQTISODIY 0‘SISHNI TUSHUNISH............................................ 455

Xalqaro reyting agentliklarining 0‘zbekistonga bergan bahosi...................... 455

11.1. Iqtisodiy o‘sish sifati, ko‘rsatkichlari hamda o‘lchamlari.................... 456

11.2. Iqtisodiy o‘sishni aniqlash borasidagi nazariy yondashuvlar................ 475

11.3. Iqtisodiyotda golland kasalligining namoyon bo‘lish shart-sharoitlari va

omillari............................................................................................... 486

Amaliy topshiriqlar:.................................................................................... 496

Referat mavzulari:...................................................................................... 496

Mushohada uchun:..................................................................................... 496

Masalalar:.................................................................................................. 497

Keys:AQShda inflyatsiya 40 yil ichida eng yuqori ko‘rsatkichga chiqdi....... 500

Mavzuni o‘zlashtirish uchun tavsiya etilayotgan adabiyotlar:........................ 501

GLOSSARIY............................................................................................. 503

TESTLAR.................................................................................................. 515

MUNDARIJA............................................................................................ 531

Добавить комментарий
Нет комментариев и отзывов. Станьте первым!

С этой книгой также читают