В связи с техническими работами на сайте временно не работает функционал онлайн-читалка книг и чтение через приложение

Как читать?

Электронные книги с нашего сайта можно читать 3 способами: через мобильное android-приложение kitobxon, через windows-программу kitobxon или на сайте онлайн

Подробнее

Как купить?

Пошаговая инструкция: как зарегистрироваться на сайте, как пополнить свой личный счет на сайте, как оплатить нужную книгу

Подробнее

Вы - автор?

Вы правообладатель книги/книг? Просим Вас связаться с нами для составления авторского договора и для оформления авторских отчислений за проданные книги

Подробнее

Вопросы-ответы

Как купить книгу, если я не в Узбекистане?
Почему нельзя скачать в формате PDF?
Как читать книгу без интернета?
и другие Ваши ВОПРОСЫ и наши ОТВЕТЫ

Подробнее

Ватан тарихи. 1-2 китоблар

Ватан тарихи. 1-2 китоблар
Просмотры, всего:

3808

Соавтор:

Шоди Каримов

Год издания:

2010

Язык:

Узбекский (лат)

Страницы:

512

Издательство:

Шарқ

Номер ISBN:

978-9943-00-582-2

Информация о характеристиках, комплекте поставки, внешнем виде и цвете книжной продукции носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Читать отрывок
Электронная книга
Перед покупкой рекомендуем ознакомиться с разделом "Как читать купленную книгу"!

24500 сум

Купить
Бумажная книга

71200 сум

Сотувчи - ШАРҚ (М)
Дўкон тел.: +998909592526

Рейтинг посетителей

 • Аннотация
 • Оглавление
 • Комментарии и отзывы

Mustaqil taraqqiyot yo‘lidan borayotgan 0‘zbekiston xalqi ijtimoiy- iqtisodiy hayotning barcha jabhalarida ulkan muvaffaqiyatlami qo‘lga kiritmoqda. Qo‘lingizdagi «Vatan tarixi» o‘quv qo‘llamnasi ham ana shu istiqlol mevasidir. Mazkm qo‘llamnada muqaddas Vatanimizning eng qadimgi davrlaridan to XVI asrgacha bo‘lgan davri tarixi o‘z ifodasini topgan. Qo'llanmani tayyorlashda tarixiylik, ilmiy yondoshuv, xolislik bosh mezon bo‘lib xizmat qildi.

Mazkur qo‘llamnadan mustaqil diyorimiz yoshlari ajdodlarimizning tarixiy taraqqiyot yo‘llarini o‘qib-o‘rganadilar, mustaqil talilil qiladilar, o‘z hukm-xulosalarini cliiqaradilar. Ular ongida milliy tafakkur, vatanparvarlik liis-tuyg‘usi, milliy mustaqillik bilan g‘umrlanish, milliy istiqlolimizni yanada mustahkamlash uchun mamlakatning siyosiy, iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy hayotida yanada faolroq qatnashish, 0‘zbekiston mening vatanim, men uning egasi va himoyachisiman, degan burch tushunchasi shakllanadi, deb umid qilamiz.

Qo‘llamnada juz’iy kamchiliklarbo‘lishi mumkin. Kitobxonlaming barcha fikr va mulohazalari samimiyat bilan qabul qilinadi.

I bob. 0‘rta Osiyo ibtidoiy tarixining bosqichlari.
Ibtidoiy tarixni
davrlashtirish

1.0‘zbekiston hududida eng qadimgi odamlaming izlari.......................... 14

 1. 0‘rta va yangi tosh davri........................................................... 19
 2. Mis-tosh va bronza asri............................................................. 23

II bob. 0‘zbekiston hududidagi eng qadimgi davlat tuzilmalari.

Chet el bosqinchilariga qarshi kurash. (Milloddan awalgi birinchi mingyillik)

 1. Urug‘chilik jamoasining yemirilishi va uning sabablari................... 28
 2. 0‘zbekiston hududidagi eng qadimgi davlat tuzilmalari................... 31
 3. 0‘rta Osiyo xalqlarining ahamoniylarga qarshi kurashlari ............... 41
 4. 0‘rta Osiyo xalqlarining makedoniyalik
  Aleksandrga qarshi erk va ozodlik uchun kurashlari....................... 48

III bob. 0‘rta Osiyodagi qadimgi davlatlar
(Miloddan awalgi IV asrdan milodning IV asrigacha)

 1. 0‘rta Osiyo salavkiylar davlati tarkibida........................................ 60
 2. Parliya davlati. Yunon—Baqtriya podsholigi................................... 62
 3. Qang‘ davlati............................................................................ 69
 4. Qadimgi Farg‘ona davlati (Parkana, Davan).................................. 78
 5. Kushon davlati......................................................................... 81
 6. Buyuk ipak yo‘li....................................................................... 88
 7. «Avesto» — muqaddas kitob...................................................... 94
 8. Moniylik dini........................................................................... 103
 9. Qadimgi yozuvlar..................................................................... 105

IV bob. 0‘rta asrlar davri. 0‘rta Osiyo xalqlari ilk o‘rta asrlar davrida
(V-VIII asrlar). Yerga egalik munosabatlarining rivojlanishi. Eftaliylar
va Turk xoqonligi davri (V-VII asrlar)

 1. Eftaliylar davlati...................................................................... 107
 2. Turk xoqonligi......................................................................... 113
 3. Turk xoqonligida ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayot..................... 119

V bob. Arab xalifaligi davrida Movarounnahr va Xuroson

 1. Arab xalifaligining tashkil topishi................................................ 127
 2. 0‘rta Osiyoda arablar bosqini..................................................... 132
 3. Qur'oni Karim......................................................................... 137
 4. Movarounnahrda arablar zulmining kuchayishi............................. 142
 5. Arablarga qarshi xalq ozodlik kurashlari ..................................... 146
 6. Abu Muslim qo‘zg‘oloni............................................................. 150
 7. Muqaima qo‘zg‘oloni................................................................ 157

VI bob. Movarounnahr va Xurosonda mustaqil davlatlarning tashkil
topishi Tohiriylar va somoniylar davlatlari............................................ 165

 1. Somoniylar davrida ijtimoiy-siyosiy va xo‘jalik hayoti.................... 174
 2. Qoraxoniylar davlati................................................................ 178
 3. Qoraxoniylar davrida ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy hayot................ 186
 4. G‘aznaviylar davlati................................................................ 189
 5. Saljuqiylar saltanati................................................................ 198
 6. Xorazmshohlar davlati............................................................. 204

VII bob. IX-XII asrlarda Movarounnahr va Xorazmda madaniy hayot

 1. Madaniyataing ijtimoiy-siyosiy hayotda tutgan o‘mi..................... 220
 2. Sharq dunyosining buyuk daholari............................................ 223
 3. Islom madaniyati. Hadislar....................................................... 258
 4. Tasawuf— so‘liylik taTimoti...................................................... 265
 5. MeTnorchilik, san'at va musiqa................................................. 278

6.0‘zbek xalqining etaogenezi........................................................... 282

VIII bob. Movarounnahr va Xorazm mo‘g‘ullar bosqini davrida
(XIII asrning boshi — XIV asrning birinchi yarmi)

 1. Chingizxon boshliq mo‘g‘ul davlatining tashkil topishi................... 286
 2. Chingizxoiming Xorazmshoh Muhammad bilan munosabatlari........ 291
 3. Mo‘g‘ullar bosqini arafasida Xorazm davlatida siyosiy vaziyat........ 297
 4. Chingizxon bosqinchilik yurishlarining boshlanishi........................ 301
 5. Urganj fojiasi......................................................................... 313
 6. Jaloliddin Manguberdi jasorati................................................... 316
 7. Mo‘g‘ullar istilosidan keyingi davrdagi siyosiy, ijtimoiy va

Iqtisodiy vaziyat............................................................................. 324

 1. XIII asr - XIV asrning birinchi yannida madaniy hayot................. 330

IX bob. Amir Temur va temuriylar davri (XIV asrning ikkinchi yarmi — XV asr)

 1. Amir Temuming tarix sahnasiga chiqishi.......................................... 338
 2. Amir Tenmming Samarqand taxti uchun kurashi........................... 343
 3. Buyuk Amir Temur saltanati................................................................. 351
 4. Eron, Hindiston va Kichik Osiyoga yurishlar................................... 365
 5. Amir Temur davlatida icliki hayot....................................................... 379
 6. Amir Tenmming harbiy saiTati............................................................ 384
 7. Amir Tenrnr saltanatining parchalanishi. Shohruli va Ulug‘bek hukmronligi......... 391
 1. Husayn Boyqaro hukmronligi............................................................... 407
 2. Tenmriylar davlatida ijtimoiy-iqtisodiy nmnosabatlar..................... 418

X bob. XIV asrning ikkinchi yarmi - XV asrda Movarounnahr va Xurosonda madaniy hayot

 1. Amir Teinur va tenmriylar davrida madaniy hayot............................ 424
 2. Qurilish va meTnorchilik.................................................................. 427
 3. Ma'naviy madaniyat ilm-fan taraqqiyoti............................................. 438
 4. Ulug‘bek akademiyasi...................................................................... 441
 5. Tarixshunoslik................................................................................. 446
 6. Xalq og‘zaki ijodi. Badiiy adabiyot ravnaqi..............................//......... 453
 7. Nalis kitob va xattotlik saiTati............................................................ 476
 8. Tasviriy saiTat.................................................................................. 478
 9. Musiqa saiTati.................................................................................. 481
 10. Bahouddin Naqshband (1319-1389) va naqshbandiya tariqati................. 483

11. Xoja Ubaydulloh Aliror..................................................................... 485
Qisqacha atamalar lng ‘ati........................................................................ 490

Foydalanilgan adabiyotlar ro ‘yxati............................................................ 497

Добавить комментарий
Нет комментариев и отзывов. Станьте первым!